نخستین نشست

 نخستین نشست هم اندیشی «طرح اقدام جوانان در گام دوم انقلاب» در روز شنبه مورخ 16 آذر 1398 با حضور دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در تهران برگزار شد و 150 نفر از جوانان فعال در گام دوم انقلاب، در این نشست یک روزه شرکت نمودند و به بحث و تبادل نظر پیرامون محورهای مورد نظر پرداختند.

اهداف برگزاری نشست

اهداف برگزاری این نشست هم اندیشی، به شرح زیر است:
1- گفتمان سازی و یادآوری به جوانان انقلابی برای نقش آفرینی مؤثر در گام دوم انقلاب
2- هم اندیشی و استفاده از نقطه نظرات مدعوین در خصوص اقدامات پیشنهادی برای نقش آفرینی جوانان انقلابی در گام دوم انقلاب
3- جلب مشارکت هدفمند جوانان انقلابی در فرآیند تحقق بیانیه گام دوم انقلاب و شبکه سازی

ساختار کلی برگزاری نشست

ساختار کلی برگزاری نشست، به صورت زیر برنامه ریزی شده بود و در ابتدا، پس از طرح مسئله ی کلی، هر یک از شرکت کنندگان در نشست، در یکی از کارگروه های ده گانه مستقر می شدند و پیرامون موضوعی که برای آن کارگروه در نظر گرفته شده بود، به بحث و تبادل نظر می پرداختند. سپس در اختتامیه ی نشست، یک یا دو نفر از هر یک از کارگروه ها، به انتخاب خود کارگروه، نتایج و خلاصه ی دستاوردهای کارگروه را در جلسه ی جمعی ارائه می نمودند.
 •  در هر کارگروه نیز یک نفر میهمان ویژه از پیشکسوتان و خبرگان گام اول انقلاب، دعوت شده بودند تا رهنمودهای لازم بمنظور انتقال تجارب ارزشمند گذشته را ارائه نمایند.  عناوین موضوعاتی که در نخستین نشست هم اندیشی «طرح اقدام جوانان در گام دوم انقلاب» مورد بحث و بررسی قرار گرفتند، به شرح زیر است:
  • راهکارها و موانع ایجاد جبهه واحد و منسجم در جوانان انقلابی کشور
  • نحوه ی ایجاد انگیزه و ارتقای امید به آینده در جوانان در گام دوم انقلاب
  • نحوه ی بسترسازی برای ورود جوانان به عرصه های مدیریتی، فکری و اجرایی کشور
  • مأموریت ها و اقدامات پیشنهادی قابل اجرا توسط جوانان بمنظور پیاده سازی بیانیه گام دوم انقلاب
  • راهکارهای مواجهه با غرب و اندیشه ی غربی و لیبرالی به عنوان اصلی ترین موانع پیش روی در گام دوم انقلاب
  • شناسایی فرصتهای عظیم موجود در کشور و نحوه ی فعال سازی آنها در جهت تحقق بیانیه گام دوم انقلاب