دومین نشست


اهداف برگزاری دومین نشست هم اندیشی "طرح اقدام جوانان در گام دوم انقلاب" : 

1- بزرگداشت شهید سلیمانی و درس های زندگی و شهادت ایشان برای جوانان

2- بازشناسی نقش و وظایف جوانان در گام دوم انقلاب (در این یکسال چه کرده ایم و در آینده چکار باید بکنیم)

3- شناسایی مهمترین اقدامات قابل اجرا در جهت تحقق بیانیه گام دوم انقلاب و نحوه ی پیگیری آنها

4- جلب مشارکت جوانان گام دوم و پیشکسوتان گام اول در فعالسازی هدفمند کارگروه ها و هسته های مسئله محور جهت انجام اقدامات اجرایی برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب


برنامه زمان بندی دومین نشت هم اندیشی "طرح اقدام جوانان در گام دوم انقلاب" :

مشخصات کارگروه ها جهت ارائه گزارش در دومین نشست هم اندیشی "طرح اقدام جوانان در گام دوم انقلاب" :

خروجی مشخص مورد انتظار از هر یک از کارگروه ها: